Choose another country or region to see content specific to your location.

Политика за Околната Среда

Политика за Околната Среда

HK Wentworth Limited приема своята отговорност като организация към краткосрочните и дългосрочни въздействия от дейността си върху околната среда, както локално, така и в световен мащаб. Намерението на HK Wentworth Limited е да предотвратява замърсяването, чрез внедряване на Система за Управление на Околната Среда, с оглед постоянно подобряване на нашите екологични показатели.

За да постигнем тези цели, ние ще:

  • Спазваме напълно всички приложими законодателни актове за околната среда и ще се стремим да следваме най-добрите промишлени практики.
  • Насърчаваме пълното участие и ангажираност на всички служители в производствените процеси по въпросите на околната среда.
  • Намаляваме нашето въздействието върху околната среда чрез приемане на практики за намаляване на отпадъците и рециклиране, където е възможно.
  • Обезпечаваме всички използвани материали да бъдат разтоварвани, използвани, съхранявани и унищожавани по щадящ околната среда начин.
  • Осигуряваме системата за управление на околната среда да бъде напълно документирана и преразглеждана, за да се гарантира стабилна практика за околната среда и да се постигне непрекъснато усъвършенстване.
  • Проучваме начините за свеждане до минимум на потреблението на енергия.
  • Правим преглед на въздействието върху околната среда на бъдеща фабрика, оборудване и местоположение преди тяхното закупуване и използване.
  • Сътрудничим с обществеността, клиента и други заинтересовани страни по въпросите на околната среда.