Choose another country or region to see content specific to your location.

REACH Съответствие

REACH Съответствие

Основните цели на новата химическа стратегия са да се подобри защитата и информираността за рисковете от химични вещества за човешкото здраве и околната среда, като в същото време се увеличава развитието на европейската химическа индустрия.

Новата химическа стратегия включва Регистрацията, Оценката, Разрешаването и Ограничаването на Химични Вещества - системата REACH.

Настоящите европейски законодателства за химичните вещества съдържат много различни директиви и регламенти, и включват различни правила за "съществуващите” и "новите" химични вещества. Било е решено, че тази система не предоставя достатъчно информация за ефектите на по-голямата част от химичните вещества върху човешкото здраве и околната среда.

Като цяло, идентифицирането и оценката на рисковете са доказали че са бавни, което пречи на научните изследвания и развитие на европейската химическа индустрия.

REACH е проектирана около идеята, че самата индустрия има определено ниво на познания в областта на използваните химични вещества и субстанции и от своя страна управлява потенциалните рискове от тях и свързаните с тях продукти. Органите на властта гарантират, че промишлеността отговаря на изискванията на REACH, като по-специално внимание се обръща на особено опасните вещества. REACH също така създава единна система, при която и "новите" и "съществуващите" вещества се контролират съгласно законодателството.

REACH е цялостен регламент, който обхваща производители, вносители и потребители по веригата. Ще се изисква обмен на данни, за да се намалят опитите върху гръбначни животни и ще бъде въведен списък на опасните вещества с класификация и етикетиране. Етапът на предварителна регистрация започна на 1 юни 2008 г. и крайните срокове за регистрация на химикали са различни в зависимост от количеството. Идентифицирането на особено опасните вещества (SVHC) в момента е в ход и се съставя "списък на кандидатите". Внедряването на REACH ще обхване приблизително 11 години.

HK Wentworth Limited търгуваща като Electrolube, AF International и EuroChemi, е напълно наясно с изискванията на REACH и датите, към които различните части трябва да бъдат внедрени. Създадена е работна група с ръководител на екипа и ние работим и ще работим както с доставчиците на суровини, така и с клиентите, за да се гарантира пълно съответствие с REACH на всеки етап.

За повече информация, моля свържете се с REACH@hkw.co.uk