Choose another country or region to see content specific to your location.

RoHS декларация

RoHS декларация

RoHS директивата и RoHS регламентите на Великобритания влязоха в сила през юли 2006 година. Тя включва "ограничението в използването на определени опасни вещества в електрическото и електронно оборудване".

RoHS забранява разпространението на ново електрическо и електронно оборудване на пазара на ЕС, съдържащо по-високи от договорените нива на такива опасни вещества.

Опасните вещества и техните максимално допустими концентрации, както са определени в RoHS, са изброени по-долу:

Кадмий (Cd) и неговите съединения < 0.01%
Олово (Pb) и неговите съединения < 0.01%
Живак и Хром (Cr6 +) < 0.01%
Полибромен Бифенил (PBB) < 0.01%
Полибромен Бифенил Етер (PBDE) < 0.01%

Има няколко изключения за използването на такива опасни вещества за специфични технически приложения, където в момента не съществуват алтернативи.

HK Wentworth Limited търгуваща като AF International, е напълно наясно с изискванията на RoHS и се ангажира да предоставя напълно съвместима продуктова гама. Всички продукти в портфейла на AF International за използване в производството на електроника са съвместими с RoHS, освен ако не са посочени като освободени.

Като част от нашата текуща програма за развитие на продуктите, всички новосъздадени продукти са направени като се има предвид съответствието с RoHS. Това също така е интегрирано в нашата фирмена политика за околната среда. HK Wentworth, като отговорен производител, непрекъснато преразглежда такива стандарти, за да гарантира, че всички продукти, произведени под марката AF International остават съвместими.