Choose another country or region to see content specific to your location.

Условия за Пазаруване

Условия за Пазаруване

H.K. WENTWORTH LIMITED (Incorporating Electrolube, AF and Eurochemi)

Общи Условия за Пазаруване

Определения

1. Терминът Купувач означава лицето, фирмата или компанията, наречен така в Поръчката.

2. Терминът Продавач означава лицето, фирмата или компанията, за което се издава Поръчката.

3. Думата Стоки включва всички стоки, посочени в Поръчката, независимо дали са суровини, преработени материали или готови продукти.

4. Думата Опаковки включва чанти, кутии, дамаджани, бутилки, варели, палети, вагони-цистерни и други съдове.

5. Терминът Поръчка означава Поръчка на Купувача, която уточнява, че тези условия се отнасят за нея.

6. Договорът означава договорът между Купувача и Продавача, състоящ се от Поръчката, тези условия и всякакви други документи за части посочени в Поръчката. Ако има някакво несъответствие между документите, съставляващи договора, те трябва да имат предимство по реда тук в списъка.

Качество и годност за определена цел

Стоките трябва да са с търговско качество и без дефекти в материала или изработката. Ако целта, за която се изискват Стоките е станала известна на Продавача изрично или косвено, Стоките трябва да са годни за тази цел. Стоките трябва да отговарят на спецификациите, чертежите, описанията и образците, съдържащи се или посочени в Договора. При липса на спецификация или образец, всички доставени Стоки трябва да бъдат в рамките на нормалните граници на индустриалното качество.

Срок на доставка

Датата на доставка на Стоките е тази, посочена в Поръчката, освен ако не е договорено друго между Купувача и Продавача. Продавачът трябва да представи такива графици за производство и доставка, каквито Купувачът може с основание да изиска и Продавачът трябва да уведоми Купувача веднага, доколкото е възможно, ако тези графици са или има вероятност да бъдат забавени. Купувачът има право да възложи на Продавача да предприеме такива действия, каквито са необходими, за да бъде изпълнен Договора.

Неправилна доставка

Всички стоки трябва да бъдат доставени на мястото, посочено в Поръчката. Ако стоките са неправилно доставени Продавачът ще бъде държан отговорен за всеки допълнителен разход, направен за доставката им на правилното място. Прехвърляне на собствеността и риска на Купувача. Собствеността и риска на Стоките остават за Продавача, докато те се доставят на мястото, посочено в Поръчката.

Цена и плащане

6.1 Цената на Стоките и/или Услугите трябва да е посочена в Поръчката. Цената трябва да включва цялата съответна опаковка, опаковане, етикетиране, застраховка, доставка, разходите за монтаж и всички други разходи, направени от Доставчика по отношение на Стоките и тяхната доставка, освен ако не е посочено друго в Поръчката.

6.2 Поръчката трябва да посочва времето, когато фактурите стават дължими, и начина, по който се представят фактурите. Освен ако не е посочено друго в Поръчката, плащането ще се извърши до 60 дни от края на месеца на правилно изготвената фактура. Данъкът върху добавената стойност, когато е приложим, се записва отделно на всички фактури, като стриктно нетно доплащане.

6.3 Доставчикът може да фактурира на Клиента само при или след доставката на Стоките или приключването на изпълнението на Услугите и фактурите, представени преди това, се считат за получени на датата на доставка на Стоките или датата на завършване на изпълнението на Услугите. Фактурите трябва да бъдат във форма, която Клиентът уточнява периодично и трябва да бъдат адресирани до Счетоводството на адреса на Клиента, посочен в настоящите Условия.

Загуба или повреда при превоз

7.1 Без да се засягат правата на Купувача по т.19 Купувачът уведомява Продавача и Превозвача (ако има такъв) в писмена форма, или с квалифициран подпис върху което и да е Известие за Доставка, за всяка загуба или повреда в рамките на следните срокове.

(a) Частична загуба, повреда или недоставяне на всяка отделна част от една пратка трябва да бъде съобщена в рамките на 7 дни от датата на доставка на пратката или част от пратката.

(б) Недоставяне на цялата пратка трябва да бъде съобщено в рамките на 21 дни от известието за изпращане.

7.2 Продавачът ще замени безплатно Стоките на Купувача при всякаква загуба или повреда или дефект в Стоките, за които Купувачът е уведомил в съответствие с това условие, ако Купувачът няма претенции във всеки случай за обезщетение за загуби на печалби.

Приемане

В случай на стоки, доставени от Продавача, несъответстващи на Договора, независимо дали по причина на качеството или количеството, което не е предвидено или са негодни за целта, за която се изискват, когато такава цел е направена в писмен вид до Продавача. Купувачът има право да откаже тези Стоки в рамките на разумен срок от доставката им и да закупи от друго най-близко място при същите спецификации и условия по Договора и според обстоятелствата, но без да се засяга правото на отказ на Купувача. Преди да упражни това право за закупуване от друго място, Купувачът трябва да даде на Продавача разумна възможност да замени отказаните Стоки със Стоки, които отговарят на този договор.

Промени

Продавачът не трябва да променя никоя от Стоките, освен ако е указано в писмена форма от Купувача, но Купувачът има право от време на време по време на изпълнението на Договора в писмен вид да дава указания на Продавача да добави или да извади или по друг начин да промени Стоките. Продавачът трябва да изпълни тези промени и те да бъдат обвързани със същите условия, доколкото това е приложимо, така, като че ли тези промени са били посочени в този договор.

Когато Продавачът получава всякакви такива указания от Купувача, които биха довели до промяна в цената на Договора, Продавачът трябва максимално бързо да уведоми писмено Купувача за това, като посочи размера на всяка такава промяна, установена и определена при същите ценови нива, както тези в офертата на Продавача. Купувачът трябва писмено да потвърди всички договорени промени в цената на Договора.

Ако по мнение на Продавача всякакви такива указания могат да попречат на Продавача да изпълни някое от задълженията си по Договора, той трябва да уведоми Купувача и Купувачът трябва да реши възможно най-бързо дали те да се изпълняват или не и трябва да потвърди писмено инструкциите си и да промени посочените задължения до степен, която може да бъде обяснена. Докато Купувачът не потвърди по такъв начин своите инструкции се счита, че те не са били дадени.

Патентни права

Продавачът ще обезщети Купувача срещу всеки иск или нарушение на Патента на Буквите, Регистриран Дизайн, Търговска Mарка или Авторско Право чрез използването или продажбата на който и да е продукт или материал, доставени от Продавача на Купувача, както и срещу всякакви разходи и вреди, които Купувачът може да претърпи при всяко дело за такова нарушение или за които Купувачът може да стане отговорен по всяко едно такова дело. Това е винаги при условие, че това обезщетение не се прилага за всяко нарушение, което се дължи на това, че Продавачът е следвал всяко нареждане, дадено от Купувача или на използването на такъв продукт или материал по начин или с цел, или в друга държава, които не са посочени от или разкрити на Продавача, или за всяко нарушение, което се дължи на използването на такъв продукт или материал свързани или в комбинация с всеки друг продукт или материал, които не са доставени от Продавача. При условие, също така, че това обезщетение зависи от това, Купувачът да уведоми максимално бързо писмено Продавача за всеки направен иск или дело застрашаващо или заведено срещу Купувача и от това, Купувачът да разреши на Продавача за собствена сметка да води всякакви съдебни процеси, които могат да последват и всички преговори за уреждане на иска. Купувачът от своя страна гарантира, че всички нареждания, давани от него няма да бъдат такива, че да предизвикат Продавача да наруши който и да е Патент на Буквите, Регистриран дизайн, Tърговска Mарка или Авторското Право при изпълнение на Поръчката.

Непреодолима сила

Никоя от страните не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по Договора, ако това неизпълнение е в резултат на обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени, и които са извън разумния контрол на страните.

Прехвърляне и преотдаване

Договорът не може да се прехвърля от Продавача или да се преотдава като цяло. Продавачът не може да преотдава каквато и да е част от работата без писменото съгласие на Купувача, което не може да бъде безпричинно отказвано, но ограничението, съдържащо се в тази клауза не се прилага за договори за подизпълнение за материали, за незначителни детайли или за всяка част, за която производителите са посочени в Договора. Продавачът е отговорен за цялата извършена работа и стоки, доставени от всички подизпълнители.

Копия от под-поръчки

Когато Купувачът е дал съгласието си за пускане на договори на подизпълнители, копие от всяка под-поръчка ще бъде изпратено от Продавача на Купувача веднага, щом тя бъде направена.

Прогрес на изпълнението и инспекция

Представители на Купувача имат право да следят прогреса на изпълнението и да инспектират всички стоки в заводите на Продавача и на подизпълнителите по всяко приемливо време и да отказват Стоки, които не отговарят на условията на Договора. Договорите с подизпълнителите на Продавача трябва да включват тази клауза. Всяка инспекция, проверка, одобряване или приемане, дадени от името на Купувача, не освобождават Продавача или неговите подизпълнители от каквито и да са задължения по договора.

Права на купувача по отношение на спецификациите, плановете, информация за процеса и т.н.

Всички спецификации, планове, чертежи, информация за процеса, образци или дизайн, предоставени от Купувача на Продавача във връзка с Договора, остават собственост на Купувача и всякаква информация, получена от тях или по друг начин съобщена на Продавача във връзка с Договора трябва да се пази в тайна и не трябва, без писменото съгласие на Купувача да се публикува или разкрива на трети лица, или да се използва от Продавача, освен за целите на изпълнението на Договора. Всяка спецификация, планове, чертежи, информация за процеса, образци или дизайн, предоставени от Купувача, трябва да бъдат върнати на Купувача след изпълнението на Договора.

Безплатни материали

Когато Купувачът за целите на Договора дава "безплатно" материали на Продавача, такива материали ще бъдат и ще останат собственост на Купувача. Продавачът поддържа всички такива материали в добър вид и състояние, като се отчита нормалното износване, когато се касае за инструментална екипировка, мостри и други подобни. Продавачът трябва да използва такива материали единствено във връзка с договора. Разпореждането с всякакви излишни материали става по преценка на Купувача. Загубите от такива материали от лоша изработка или небрежност от страна на Продавача са за сметка на Продавача.

Без да се засягат които и да са други права на Купувача, Продавачът трябва да предостави такива материали, независимо дали допълнително обработени или не, на Купувача по негово искане.

Опасни стоки

17.1 Опасните Стоки трябва да бъдат маркирани от Продавача с Международните Символи за Опасност и да показват името на материала на английски език. Транспортните и други документи трябва да включват декларация за опасността и името на материала на английски език. Стоките трябва да бъдат придружени от спешна информация на английски език под формата на писмени инструкции, етикети или маркировки. Продавачът е длъжен да спазва изискванията на Великобритания и международни споразумения, свързани с опаковането, етикетирането и превоза на опасни товари.

17.2 Цялата информация, съхранявана от или логично достъпна на Продавача относно евентуална опасност, която е известна или се смята, че съществува относно транспорта, обработката, или използването на доставяните стоки, трябва да бъдат незабавно съобщена на Купувача.

Опаковки

18.1 Когато Купувачът има право на избор да върне Опаковките и го прави, Купувачът ще върне тези Опаковки празни, в добър вид и състояние (превозът е платен от изпращача освен ако не е договорено друго) до доставящата фабрика на Продавача или до депо, посочено от Продавача и ще уведоми Продавача за датата на изпращане. За Опаковките, върнати незабавно по гореспоменатия начин, ще бъде дадена отстъпка по стандартната ставка на Продавача към момента на доставката до Купувача.

18.2 В случаите, когато стоките са доставени с пътно превозно средство, наличните празни опаковки могат да бъдат върнати със същото превозно средство.

18.3 В случаите, когато стоките са доставени с вагони цистерни те ще се изпразват и връщат незабавно.

Гаранция

Продавачът ще ремонтира или замени в разумно най-кратък срок всички стоки, които са дефектни или дефектират по време на период от 12 месеца от пускането в експлоатация или 18 месеца от доставката, което от двете е по-рано. Това се отнася за такива дефекти, които се случват при правилно използване и се дължат на грешен дизайн, погрешни инструкции на Продавача за начина на използване или погрешни данни за използване, или неподходящи или дефектни материали или неправилна изработка или някакво друго нарушение на гаранциите на Продавача, изразени или подразбиращи се. Ремонтът и подмяната са предмет на изложените по-горе задължения за период от 12 месеца от датата на доставка, преинсталиране или преминаване на тестове (ако има такива), което е по-подходящо, след ремонт или замяна. Продавачът трябва допълнително да носи отговорност за вреди (ако има такива) по отношение на всяка Поръчка за Покупка до лимита на цената на стоките, обхванати от тази поръчка за покупка, при условие, че Купувачът не трябва, освен ако не е изрично посочено в този документ, да бъде отговорен за всеки друг иск за щети от пропуснати ползи.

Казаното по-горе изразява цялата законова отговорност на Продавача за щети по отношение на стоки, които са дефектни, с изключение на отговорността посочена в клауза 7 (загуба или повреда при транспорт) и Продавачът няма, освен ако не е изрично посочено в този документ, да бъде отговорен за всеки друг иск по отношение на дефекти в стоките.

Несъстоятелност и фалит

Ако Продавачът изпадне в неплатежоспособност или несъстоятелност, или (бидейки Фирма) прави споразумение с кредиторите си или има назначен ликвидатор или синдик или започва ликвидация (освен за целите на обединяване или преобразуване), Купувачът може, без да се засягат всичките му други права, да прекрати Договора незабавно с известие до Продавача или всяко лице, към което Договорът може законно да бъде предаден. Общи условия в офертата. Никакви условия, представени или посочени от Продавача, когато е давал офертата, няма да бъдат част от Договора, освен ако не е договорено друго в писмена форма от Купувача.

Приложимо право

Настоящият Договор подлежи на Английското Законодателство и на юрисдикцията на Английския Върховен Съд.