Choose another country or region to see content specific to your location.

Условия за Продажби

Условия за Продажби

H.K. WENTWORTH LIMITED (Incorporating Electrolube, AF and Eurochemi)

Стандартни Условия за Продажба на Стоки

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЪЛКУВАНЕ

1.1 В тези Условия следните изрази ще имат следното значение, освен ако не са в противоречие с контекста:

"Купувач"
the person(s), firm or company whose order for the Goods and/or Packaging Services is accepted by the Company;лицето (лицата), фирма или компания, чиято поръчка за Стоки и/или Опаковъчни Услуги е приета от Фирмата;
"Работен Ден"
всеки ден, с изключение на събота или неделя или официален празник или банков празник в Англия;
"Фирма"
H.K. Wentworth Limited;
"Поверителна информация"
цялата информация във връзка с дейността на Фирмата, включително, но не само, ноу-хау или други въпроси, свързани със Стоките, както и информация относно връзките на Фирмата с реални или потенциални клиенти, клиенти или доставчици, както и на потребностите и изискванията на Фирмата и на такива лица и всякаква друга информация, която, ако бъде разкрита, може да причини вреда на Фирмата;
"Договор"
всеки договор, сключен между Фирмата и Купувача за продажба и покупка на Стоките, оформен в съответствие с Условие 2;
"Място на доставка"
мястото, където доставката на Стоките ще бъде осъществена съгласно Условие 7.1;
"Непреодолима сила"
всякаква причина възпрепятстваща Фирмата да изпълни някои или всички свои задължения, която възниква от или се дължи на действия, събития, пропуски или инциденти извън разумното очакване и контрол на Фирмата, включително, без ограничение, стачки, локаут или други производствени спорове (без значение дали с участието на работниците на Фирмата или по друг начин), протест, природни бедствия, война или извънредно положение, акт на тероризъм, бунтове, граждански вълнения, злонамерена повреда, съответствие с всеки закон или правителствена заповед, правило, наредба или директива, произшествие, повреда на машини и инсталации, пожар, експлозия, наводнение, буря, епидемия или неплащане от страна на доставчици или подизпълнители;
"Стоки"
всякакви Стоки, които Фирмата доставя на Купувача (включително всяка от тях или всяка част от тях), по силата на Договор;
"Права върху интелектуална собственост"
всички права на интелектуална и индустриална собственост, включително патенти, ноу-хау, регистрирани търговски марки, регистрирани дизайни, приложни модели, заявления за права и правата да кандидатстват за всяко от изброените по-горе, нерегистриран дизайн, нерегистрирани търговски марки, права за предотвратяване на злоупотреба за нелоялна конкуренцията и авторски права, права върху бази данни, права върху топографията и всякакви други права върху всяко изобретение, откритие или процес, във всеки случай в Обединеното Кралство и всички други страни в света и заедно с всички подновявания и разширения;
"Договор за Международна Доставка"
такъв договор, както е описано в раздел 26(3) от Наредбата за Некоректни Клаузи в Договорите 1977 г.;
"Задължения"
всички разходи, разноски, загуби, щети, искове, процедури, награди, глоби, заповеди и други задължения (включително разумни правни и други професионални разходи), когато са възникнали или предявени;
"Минимална Стойност на Поръчката"
изискваната минимална стойност на всяка поръчка от Купувача за Стоки, както Купувачът е бил уведомен от Фирмата;
"Опаковъчни услуги"
опаковъчни услуги, предоставяни от Фирмата във връзка с преопаковане на стоки на други производители, по искане на Купувача;
"Спецификация"
по отношение на Стоките, техническите спецификации на тези Стоки; всички материали по подготовката, проектирането и разработката, които се отнасят до Стоките; цялата информация от всякакъв вид, която обяснява материалите по структурата, дизайна и разработка, които се отнасят до Стоките; цялата информация от всякакъв вид, която обяснява структурата, дизайна, работата, функционалността на Стоките; цялата информация от всякакъв вид, която се отнася до експлоатацията и/или поддръжката на Стоките;
"Технически листове"
документ, описващ типичните характеристики на Стоките, на който Купувачът не трябва да разчита; и
"Условия"
стандартните условия на продажба, определени в този документ, заедно с всички специални условия, договорени в писмен вид между Купувача и Фирмата, както е посочено на лицевата страна на потвърждението на поръчката.

1.2 Заглавията в тези Условия са само за удобство и няма да повлияят на тяхната конструкция или тълкуване.

2. ФОРМИРАНЕ

2.1 При условие, че всяко изменение става при спазване на т. 2.7, Договорът ще бъде при тези Условия, изключвайки всички други условия и всички предишни устни или писмени изявления, включително каквито и да било условия, които Купувачът претендира да прилага по всяка поръчка за покупка, потвърждение на поръчката или подобен документ, независимо дали или не такъв документ е посочен в Договора.

2.2 Всяка поръчка или приемане на оферта за Стоките, ще се счита за предложение от страна на Купувача за покупка на Стоки при тези условия. Договорът се формира, когато поръчката е приета от Фирмата чрез писмено потвърждение на поръчката. Никакъв договор няма да влезе в сила без писмено потвърждение на поръчката, издадено от Фирмата.

2.3 Всяка оферта е валидна само за период от 3 месеца от нейната дата, освен ако не е указано друго в офертата или Фирмата не я е оттеглила по-рано.

2.4 Купувачът трябва да гарантира, че условията на неговата поръчка и всяка приложима Спецификация са пълни и точни.

2.5 Приемането на доставката на Стоките ще се счита за убедително доказателство за приемането на тези Условия от Купувача.

2.6 При спазване на условията 7.5, 12 и 13, анулирането на Договора от страна на Купувача ще бъде прието само по преценка на Фирмата. Фирмата може да анулира договора по всяко време преди изпращане на Стоките.

2.7 Освен, както е посочено в Договора, настоящите Условия могат да бъдат променяни или коригирани само в писмен вид и подписани от директора на Фирмата.

2.8 Освен ако не е уговорено друго трябва да има Минимална Стойност на Поръчката. При липса на предварително споразумение, за всяка поръчка под Минималната Стойност на Поръчката ще се дължи такса, която включва разходите за опаковане, доставка и администриране.

3. СТОКИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

3.1 Количеството и описанието на Стоките ще бъде, както е посочено в потвърждението на поръчката.

3.2 Всички технически листове, мостри, чертежи, описания, характеристики и реклама, издадени от Фирмата и всякакви описания или илюстрации, съдържащи се в каталози или брошури на Фирмата са издадени или публикувани с единствената цел да се даде приблизителна представа за Стоките, представени или описани в тях. Те няма да са част от Договора.

3.3 Ако стоките са направени по Спецификация, инструкция или дизайн, предоставен от Купувача, или трета страна от името на Купувача, тогава Купувачът:

  • 3.3.1 гарантира пригодността и точността на тези Спецификации, инструкции или дизайн;
  • 3.3.2 ще обезщети, ще осигурява обезщетение и ще предпазва Фирмата от и срещу всички задължения, които Фирмата понася или получава в резултат на всяко нарушение на Правата на Интелектуална Собственост на трети лица, както и
  • 3.3.3 ще обезщети, ще осигурява обезщетение и ще предпазва Фирмата от и срещу всички задължения, които Фирмата понася или получава по отношение на каквато и да е отговорност по всякакво приложимо законодателство за защита на потребителите.

3.4 Купувачът гарантира, че ще предостави на всички трети страни, на които той може да предоставя Стоките, цялата информация по отношение на използването и безопасно манипулиране на Стоките, която е предоставена на Купувача от Фирмата.

3.5 Фирмата може да прави всякакви промени в спецификацията, дизайна, материалите (независимо дали са или не са доставени от Купувача) или крайния вид на Стоките, които:

  • 3.5.1 трябва да отговарят на всякакви приложими изисквания за безопасност или други законови и нормативни изисквания; или
  • 3.5.2 не влияят съществено върху тяхното качество или производителност.

3.6 Фирмата може да достави на Купувача Стоки до 5% повече или 5% по-малко от заявеното количество на доставените Стоки от склада на Фирмата, без никаква корекция в цената и доставеното количество ще се счита за поръчано количество, освен във връзка със Стоки, които се произвеждат по поръчка на Фирмата, като в този случай Фирмата може да достави на Купувача Стоки до 10% повече или 10% по-малко от заявеното количество.

4. ЦЕНА

4.1 Цената за Стоките ще бъде цената, посочена в потвърждението на поръчката и не включва никакъв данък добавена стойност или друг приложим данък продажби или мита, които ще бъдат добавени към въпросната сума.

4.2 Фирмата може по всяко време преди доставката да увеличи цената на Стоките с уведомление до Купувача. В такъв случай, Купувачът може при получаването на такова уведомление да анулира поръчката за Стоките, но ако доставката на Стоките е на части, Купувачът има право да откаже само недоставена част от поръчката. Никакво друго удовлетворение няма да има за Купувача по отношение на подобна промяна в цената. Ако Купувачът не направи такова анулиране, увеличената цена се прилага по отношение на Договора за тези стоки, които още не са доставени, когато е направено увеличението.

4.3 Фирмата ще има право да увеличи цената на стоките в резултат на всякакви промени в Спецификацията, направени както по искане на Купувача и договорени с Фирмата или за покриване на допълнителни разходи в резултат на инструкции на Купувача или липса на инструкции, така и за да се съобразят с изискванията, посочени в Условие 3.5.1.

5. ПЛАЩАНЕ

5.1 Фирмата може да издаде фактура на Купувача за Стоките по време на изпращането или по всяко време след изпращането на Стоките.

5.2 Освен ако не е договорено друго в писмена форма и при спазване на Условие 5.5, плащането е дължимо в лири стерлинги 30 дни след връчване на такава фактура.

5.3 Времето за плащане ще бъде от съществено значение.

5.4 Плащането няма да се счита за получено, докато Фирмата не е получила реално парите.

5.5 Всички суми, дължими на Фирмата по Договора ще станат незабавно изискуеми при прекратяване на договора.